Reklamacje towarów zakupionych do 31.12.2020

§ 12
Reklamacje towarów  

1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

  • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

3. Każdemu Klientowi oprócz prawa reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku towarów, których producentem jest TOBO Datczuk sp. j. przysługuje również prawo reklamacji z tytułu gwarancji.

4. Towary produkcji TOBO Datczuk sp.j. objęte są również gwarancją, o której mowa w § 10 poniżej.

5. Reklamacje zgłaszane na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie rękojmi lub reklamacje na podstawie gwarancji, powinny być przekazane m.in. przez:

  • wysyłanie wiadomość email na adres: sklep@tobo.pl
  • listownie na adres: 15-589 Białystok, Kuriany 104
  • dzwoniąc pod nr tel: 661 467 190.

6. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności/wady, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

7. Przykładowy formularz reklamacji znajduje się poniżej.

8. Sklep.tobo.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

9. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

10. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

11. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

12. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

13. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

14. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub inne miejsce wyznaczone w tym celu przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

15. Wadliwy produkt odsyłany do reklamacji lub przekazywany osobiście musi być odpowiednio zabezpieczony.

16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

17. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.

19. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu.

20. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

21. Przykładowy formularz Reklamacyjny przedstawiony został poniżej, a także na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.