Wzór odstąpienia od umowy, zawartej do 31.12.2020

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Tobo Datczuk Spółka Jawna

15-589 Białystok

Kuriany 104

kom. 661 467 190, 662 055 425

tel. 85 674 94 31, 85 674 94 21

fax 85 674 94 01

sklep@tobo.pl,

 

 

Ja/My(*) …........................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rze-czy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) …......................................................................................................................................................................... .Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................ .

(*) Niepotrzebne skreślić.

Imię i nazwisko .…..........................................................................
Adres ….........................................................................................
…...................................................................................................
…........................................................
Data, Podpis konsumenta

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

…………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.