Regulamin sklepu do 31.12.2020

 

Regulamin sklepu internetowego https://www.sklep.tobo.pl obowiązujący od 09.05.2018 r. do 31.12.2020 r.

§1

Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 

 1. Sklep internetowy https://www.sklep.tobo.pl - sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę Tobo Datczuk Spółka Jawna, zarejestrowany pod adresem: https://www.sklep.tobo.pl, za pośrednictwem którego zarejestrowani Użytkownicy mogą nabywać meble i dodatki.
 2. Sprzedawca – Tobo Datczuk Spółka Jawna z siedzibą w Kurianach 104, 15-589 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268148, o numerze NIP: 5422498686, REGON 050615211,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wyraziła chęć korzystania z usług sklepu https://www.sklep.tobo.pl, dokonując Rejestracji w systemie sklepu oraz zaakceptowała Regulamin. Użytkownikiem jest podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Kupujący (Klient) - użytkownik dokonujący zakupów w sklepie internetowym https://www.sklep.tobo.pl,
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Rejestracja- procedura zakładania konta, w wyniku której po poprawnym zarejestrowaniu i zaakceptowaniu regulaminu, użytkownik uzyskuje własne konto,
 7. Konto - Konto stanowi osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony (automatycznie) w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone są dane na temat jego zamówień oraz podanych danych osobowych. Dostęp do konta użytkownik uzyskuje w wyniku Rejestracji,
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego,
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym,
 10. Wada towaru - zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna,
 11. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w E- Sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta,
 12. Administrator - oznacza TOBO Datczuk Spółka Jawna z siedzibą Kuriany 104, 15-589 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000268148, NIP: 5422498686, Regon: 050615211, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika,
 13. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu,
 14. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,
 15. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu,
 16. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie https://www.sklep.tobo.pl,
 17. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu,
 18. Ustawa – ustawa z dnia 9 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
 20. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U 2014 poz. 121 z późn. zm).

§2

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy „sklep.tobo.pl”, dostępny pod domeną https://www.sklep.tobo.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Tobo Datczuk Spółkę Jawną z siedzibą w Kurianach 104, 15-589 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268148, o numerze NIP: 5422498686, REGON 050615211, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@tobo.pl, biuro@tobo.pl, telefonem komórkowym: 661 467 190, 662 055 425, telefonem stacjonarnym: 85 674 94 31, fax: 85 674 94 01
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://www.sklep.tobo.pl, zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży towarów, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów i kosztów wysyłki, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.sklep.tobo.pl/webpage/regulamin.html w polskiej wersji językowej. Treść regulaminu dostępna jest w stopce na stronie: https://www.sklep.tobo.pl, jak również w chwili złożenia zamówienia oraz w mailu potwierdzającym zamówienie.
 4. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 5. Składając zamówienie Kupujący akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

§3

Wymagania techniczne niezbędne do poprawnego działania sklepu internetowego https://www.sklep.tobo.pl


 

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego, Użytkownik powinien posiadać :
 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty email.
 1. Do prawidłowego wyświetlania zawartości sklepu, należy użyć aktualnej wersji przeglądarki internetowej, na dowolnym systemie operacyjnym.
 2. Oprogramowanie zostało zoptymalizowane do poprawnego działania dla przeglądarek : Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 7.
 3. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.

§4

Rejestracja i logowanie


 

 1. Użytkownik chcąc utworzyć Konto w sklepie internetowym https://www.sklep.tobo.pl powinien dokonać Rejestracji, w wyniku której zakładane jest Konto.
 2. Założenie „Moje konto” jest nieodpłatne I nieobowiązkowe.
 3. Warunkiem dokonania Rejestracji jest zaakceptowanie regulaminu, zapoznanie się z prawem odstąpienia od umowy oraz polityką prywatności.
 4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu,
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na wydanie potwierdzenie złożenia zamówienia (zawarcia umowy) w formie elektronicznej, na wskazany przeze mnie adres e-mail,
 • zapoznałem się z prawem odstąpienia od umowy oraz z zasadami odpowiedzialności Sprzedawcy za wady sprzedanych towarów na podstawie rękojmi.
 1. Rejestracja następuje po przez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem internetowym https://www.sklep.tobo.pl/user/createAccount, zgodnie z wymaganymi polami.
 2. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika posiadanego, istniejącego adresu e-mail oraz wybranie hasła, za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
 3. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz kliknięcia przycisku "zarejestruj", system sklepu https://www.sklep.tobo.pl automatycznie wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość, która zawiera link do potwierdzenia Rejestracji Konta. Rejestracja następuje po naciśnięciu przycisku "Potwierdź rejestrację". Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie się do “Moje konto”.
 4. Użytkownik wybierając hasło powinien zadbać o ustanowienie hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Hasło jest indywidualne dla każdego Użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu email oraz nowego hasła.
 5. Użytkownik nie może przekazywać loginu oraz hasła dostępu do Konta w Sklepie internetowym osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie hasła osobom trzecim, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika.
 6. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT: imię i nazwisko, nr telefonu, adres, adres wysyłki.
 7. Rejestrując się Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 

§5

Składanie zamówień i ich realizacja


 

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. W przypadku złożenia zamówienia w soboty, niedziele i święta zostaje ono przyjęte do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 2. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście, w siedzibie firmy w godzinach otwarcia.
 3. Klient składając zamówienie dokonuje następujących czynności:
 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych Klienta oraz adresu dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • automatyczne wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
 1. Potwierdzenie wysłane będzie mailem.
 2. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia.
 3. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
 • dane Sprzedawcy w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
 • opis produktu ( np. ilość),
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
 • sposób płatności,
 • sposób dostawy oraz koszt dostawy.
 • Regulamin z informacją o prawie odstąpienia od umowy , prawie do rękojmi.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem https://www.sklep.tobo.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.
 2. Realizacja zamówień następuje w kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Czas realizacji zmówienia wynosi od 3 dni roboczych do 8 tygodni, w zależności od dostępności towaru na magazynie. Terminy te w wyjątkowym przypadku mogą się wydłużyć z przyczyn niezależnych od sklepu:
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów - taki towar wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności

 

§6

Forma płatności


 

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony towar w następujących formach:
 • płatność online
 • płatność przelewem na rachunek bankowy ( wystawiamy fakturę pro-forma)
 • płatność gotówką w siedzibie firmy Tobo ( w przypadku odbioru osobistego),
 • płatność gotówką przy odbiorze ( w przypadku przesyłki za pobraniem),
 1. Po wystawieniu faktury pro-forma Klient powinien dokonać płatności w ciągu 3 dni, w przypadku braku wpłynięcia środków zamówienie zostanie anulowane.
 2. Oryginał Faktury VAT wystawiany jest najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu środków na nasze konto bankowe: Bank PKO BP S.A. 41 1240 5745 1111 0010 8978 2021 i wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem poczty lub kuriera.
 3. Koszty związane z dokonaniem płatności: przelewem bankowym na rachunek wskazany powyżej ponosi Klient.
 4. Numer rachunku znajduje się na stronie internetowej https://www.sklep.tobo.pl w zakładce Kontakt. Klient otrzyma go również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

 

§7

Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny podane przy produktach na https://www.sklep.tobo.pl podawane są w PLN, zawierają podatek VAT.
 2. Wszystkie produkty kupione w naszym sklepie wysyłamy gratis.
 3. Transport nie obejmuje wniesienia towaru do Klienta.

 

§8

Dostawa


 

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:
 • dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy
 1. Dostawa produktów zamówionych w naszym sklepie realizowana jest na terenie Polski pod adres odbiorcy wskazanego przy zamówieniu.
 2. Termin dostawy ustalony jest indywidualnie. W razie przekroczenia ustalonego terminu Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. W zależności od towaru dostarczany jest on do Klienta w stanie zmontowanym lub do samodzielnego montażu.
 5. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane jak np. wniesienie do biura/domu/mieszkania, montaż itp. należą do obowiązków Odbiorcy towaru – wynika to z regulaminu świadczenia usług przez firmy kurierskie.
 6. Wydanie i odbiór towaru następuje z samochodu. Z tym momentem przechodzi na Kupującego ryzyko utraty bądź uszkodzenia towaru.
 7. Kupujący lub osoba odbierająca towar w jego imieniu proszeni są o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru i zgodności towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Kupujący lub osoba odbierająca towar w jego imieniu proszeni są o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.
 8. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji, bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy, ale uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braku lub uszkodzenia mechanicznego towaru.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku podania błędnych danych w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do Klienta.
 10. Zakupione towary w szczególnych przypadkach dostarczamy osobiście.
 11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 12. Więcej informacji na temat dostaw można uzyskać telefonicznie lub wysyłając maila na adres sklep@tobo.pl

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy


 

 1. Klient, będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystający ze Sklepu internetowego, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 2. Dniem doręczenia towaru jest dzień, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku, gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – dniem doręczenia jest data objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy partii lub części. W przypadku, gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, termin na odstąpienie od umowy liczony jest od dnia objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Tobo Datczuk Spółkę Jawną, Kuriany 104, 15-589 Białystok, sklep@tobo.pl, kom. 661 467 190, 662 055 425, tel.85 674 94 31, fax 85 674 94 01 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres lub pocztą tradycyjną.
 5. Sklep internetowy niezwłocznie prześle Konsumentowi na adres poczty e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§10

Skutki odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

 

TOBO Datczuk Spółka Jawna

Kuriany 104, 15-589 Białystok

sklep@tobo.pl

 

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 2. https://www.sklep.tobo.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument jest zobowiązany odesłać lub przekazać zakupioną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował https://www.sklep.tobo.pl o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów, czyli koszt odesłania towarów do Sprzedawcy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 200 PLN.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Przekazane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem zgłoszonego przez Konsumenta odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

 

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

§11

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


 

TOBO Datczuk Spółka Jawna

15-589 Białystok

Kuriany 104

kom. 661 467 190, 662 055 425

tel.85 674 94 31

fax 85 674 94 01

sklep@tobo.pl


 

 

Ja/My(*) …........................................................niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*) …......................................................................................................................................................................... .Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …........................................................ .

(*) Niepotrzebne skreślić.


 

Imię i nazwisko …..........................................................................

Adres ….........................................................................................

…...................................................................................................

…........................................................

Data, Podpis konsumenta

 

 

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

…………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta)

 

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.

 

* niepotrzebne skreślić.

** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.

 

§12

Reklamacje towarów


 

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne zakupionego Towaru na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 1. Każdemu Klientowi oprócz prawa reklamacji z tytułu rękojmi, w przypadku towarów, których producentem jest TOBO Datczuk sp. j. przysługuje również prawo reklamacji z tytułu gwarancji.
 2. Towary produkcji TOBO Datczuk sp.j. objęte są również gwarancją, o której mowa w § 10 poniżej.
 3. Reklamacje zgłaszane na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie rękojmi lub reklamacje na podstawie gwarancji, powinny być przekazane m.in. przez:
 • wysyłanie wiadomość email na adres: sklep@tobo.pl
 • listownie na adres: 15-589 Białystok, Kuriany 104
 • dzwoniąc pod nr tel: 661 467 190, 662 055 425.
 1. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności/wady, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 2. Przykładowy formularz reklamacji znajduje się poniżej.
 3. https://www.sklep.tobo.pl rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy lub inne miejsce wyznaczone w tym celu przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 10. Wadliwy produkt odsyłany do reklamacji lub przekazywany osobiście musi być odpowiednio zabezpieczony.
 11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 12. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane.
 14. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wymieniono wadliwy towar na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu.
 15. W przypadku wymiany samodzielnej części należącej do reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.
 16. Przykładowy formularz Reklamacyjny przedstawiony został poniżej, a także na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

§13

Wzór formularza reklamacji

Wzór formularza reklamacji znajduje się pod adresem https://sklep.tobo.pl/webpage/wzor-formularza-reklamacji.html

 

§14

Warunki gwarancji


 

 1. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem https://www.sklep.tobo.pl, należącym do Tobo Datczuk Spółki Jawnej – i to ona ustala jej treść.
 2. Gwarancja dotyczy mebli, które są wyrobem Tobo Datczuk Spółki Jawnej, a okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy.
 3. Gwarancji w przypadku innych produktów, których producentem nie jest Tobo Datczuk Spółka Jawna, udziela bezpośredni producent lub dystrybutor.
 4. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: gwarancji nie podlega towar uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Sprzedającego;
 • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.
 1. Gwarancji nie podlega towar uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
 2. https://www.sklep.tobo.pl zapewnia Klientowi dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli - przy właściwym zmontowaniu i wypoziomowaniu oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, a w razie wystąpienia w meblu wady zobowiązuje się do stosownego świadczenia gwarancyjnego, według zasad ustalonych w obowiązujących jednolitych warunkach gwarancyjnych mebli.
 3. Odpowiedzialność https://www.sklep.tobo.pl za wadliwy towar trwa przez 36 miesięcy od jego wydania. Jeżeli w tym terminie ujawnią się wady, które nie wynikają z winy Klienta, to odpowiedzialność za ich wystąpienie spoczywa na https://www.sklep.tobo.pl.
 4. Wadą fizyczną sprzedanego produktu może być również nieprawidłowy montaż, jeżeli:
 • czynność ta została wykonane przez https://www.sklep.tobo.pl lub osobę trzecią, za którą ponosi ona odpowiedzialność;
 • konsument wykonał go sam, zgodnie z zasadami wskazanymi w instrukcji, którą otrzymał od sprzedawcy.
 1. Producent odpowiada za wadę prawną, gdy występuje choćby jedna z poniższych sytuacji, a mianowicie produkt:
 • stanowi własność osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. przysługuje jej prawo pierwokupu;
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu – np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w postępowaniu karnym jako dowód w sprawie.
 1. Gwarancja nie wyłącza , nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikającego z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanych oraz nie pozbawia go prawa do Odstąpienia od umowy.

 

§15

Ochrona danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1)         Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 1. a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 2. b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2)         Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

3)         Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 2. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1)         prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2)         prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3)         prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4)         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5)         prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. 

 

§16

Newsletter

 

 1. Aby subskrybować naszego newslettera należy wejść na "Moje konto" w zakładkę Newsletter i zaznaczyć w stopce "Zapisz mnie na newslettera".
 2. Użytkownik akceptując Newsletter wyraża zgodę na wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów. Oznacza to zgodę na otrzymywania ofert, informacji o nowościach produktowych oraz promocjach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Może to zrobić wchodząc na "Moje konto" w zakładkę Newsletter i zaznaczyć w stopce "Usuń mnie z listy".

 

§17

Polityka Cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://www.sklep.tobo.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.sklep.tobo.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez TOBO Datczuk Spółka Jawna.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
 3. Serwis: serwis internetowy https://www.sklep.tobo.pl;
 4. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 5. Właściciel: TOBO Datczuk Spółka Jawna, Kuriany 104, 15-589 Białystok, NIP: 542 24 98 686, REGON: 050615211;
 6. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
 7. Celem Polityki jest w szczególności:
 8. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
 9. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 10. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 11. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 12. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
 13. ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017.1907 t.j. ze zm.);
 14. ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j. ze zm.);
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) wraz z polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

 • 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 3. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 4. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 5. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 6. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 7. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 8. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 9. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 10. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 11. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
 12. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 13. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 14. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 15. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 16. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 17. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: biuro@tobo.pl, sklep@tobo.pl.
 18. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

 

 • 3. Cookies

 

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
 3. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 4. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 5. tworzenia statystyk,
 6. utrzymania sesji Użytkownika,
 7. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 8. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 9. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 10. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 12. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 13. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 14. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 15. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

 

 • 4. Postanowienia końcowe

 

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem data r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
   
 5. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Tobo Datczuk Spółka Jawna z siedzibą w Kurianach 104, 15-589 Białystok. 

 

§18

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§19

Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy https://www.sklep.tobo.pl oświadcza, że będzie działał zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 3 pkt ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. Kodeks dobrych praktyk – rozumie się przez to zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
 2. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 3. https://www.sklep.tobo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta.
 4. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 5. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dokonania zmian konstrukcyjnych w oferowanych towarach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.
 7. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

8.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych soporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.