Wzór formularza reklamacji

 
…………………………… , ……………………………
(data, miejscowość)
 
…………………………………………                                                                             TOBO Datczuk Spółka jawna
(imię i nazwisko Klienta)                                                                          Kuriany 104, 15-589 Białystok
…………………………………………                                                                             sklep@tobo.pl
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
…………………………………………
(numer telefonu/email do kontaktu)
 
REKLAMACJA
 
Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
 
1) ………………………………………………………………………………….. za cenę …………………………………………,
2) ………………………………………………………………………………….. za cenę …………………………………………,
3) ……………………………………………………………………………..…… za cenę ………………………………………….
 
 
Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Do niniejszej reklamacji załączam/nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.
 
Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna/nieistotna*.
 
W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
…………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)
 
Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
 
* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić.